Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (αφορά προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136))

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών στον ιστότοπο:www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/ αλλάζει λόγω τεχνικού κωλύματος.Ως εκ τούτου,…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση