Κατόπιν της δημοσίευσης των υπ’ αριθ. 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16-8-2022), 98260/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16-8-2022), 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16-8-2022) και 98350/Ε4/4-8-2022 (ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022) Υπουργικών Αποφάσεων, καλούνται οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής όπως παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15234 Γέρακας) από την Τετάρτη 17-08-2022 έως και την Τρίτη 23-08-2022 και ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.

    Επισημαίνεται ότι, την ημέρα της πράξης ανάληψης, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Δ/νσης (mail@dideanatol.att.sch.gr) τις σχετικές αιτήσεις (βλ. συνημμένα 1 &2) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά α) για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. και β) για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση