Οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ήτοι από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23.59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ που εξετάζονται στην ξένη γλώσσα προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τη γνώση αυτής, καθόσον προσκόμισαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση