Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (έως 17-03-2023) στη Δ.Δ.Ε. στην οποία ανήκει ο/η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) Εγκυκλίου Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση