ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ/ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Αίτηση Αναγγελίας έναρξης ή Αίτηση Ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικάσε έντυπη μορφή δια ζώσης, ταχυδρομικώς, ή με courier με τα κάτωθι δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο, στη Διεύθυνση της Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής:

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 1ος Όροφος

15344-Γέρακας Αττικής

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1. Αίτηση Αναγγελίας έναρξης του αναγγέλλοντος προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
  1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ή απόφαση του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) ή του ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ή απόφαση από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
 2. Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
 3. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία θα αναγράφεται, ότι:
   1. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. [Για τις παραπάνω ιδιότητες, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή ΚΞΓ ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύουν].
   1. Δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υ.Κ. (ν.3528/2007 – Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   1. Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος σε φροντιστήρια ή ΚΞΓ, για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
   1.  Αιτούμαι την αναγγελία της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον.
   1. Αποδέχομαι τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
 4. Πρόσφατη γνωμάτευση α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον (κατ΄αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος Διαβατηρίου.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Ανανέωσης του αναγγέλλοντος προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ή απόφαση του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) ή του ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ή απόφαση από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
 2. Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
 3. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία θα αναγράφεται, ότι:
   1. Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. [Για τις παραπάνω ιδιότητες, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή ΚΞΓ ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄26) και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύουν].
   1. Δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υ.Κ. (ν.3528/2007 – Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   1. Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος σε φροντιστήρια ή ΚΞΓ, για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
   1.  Αιτούμαι την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον.
   1. Αποδέχομαι τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
 4. Πρόσφατη γνωμάτευση α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον (κατ΄αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος Διαβατηρίου.
 6. Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης για την ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον διδασκαλίας, δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4557/2018 (Α΄102).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δια ζώσης, ταχυδρομικώς, ή με courier στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, για τους ενδιαφερομένους των οποίων η ταχυδρομική διεύθυνση της οικίας τους ανήκει χωροταξικά στην Ανατολική Αττική.
 2. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

 1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι – τηλ. 2103442233 και 2103442239

 1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής – τηλ. 2103576026

EΓΓΡΑΦΑ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση