Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σάς γνωρίζουμε ότι η σχετική Πράξη Ανάληψης θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παράδοση-παραλαβή του σχολείου, η οποία επίσης θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα.

Σάς υπενθυμίζουμε την υποχρέωση αποστολής αντιγράφου της Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού με κοινοποίηση στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide-anatol-att.sch.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση