Οι ενδιαφερόμενοι/ες επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Ιουνίου 2021.μπορούν να τα παραλαμβάνουν τα πτυχία τους  από τα γραφεία της ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344 Γέρακας) στο 2ο Όροφο, καθημερινά 09:00 – 14:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» (χειρόγραφη ή μέσω gov.gr) ως ο νόμος ορίζει, για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

Πληροφορίες: 210 3576024 κ .Μουταφίδου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση