Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021

Σας διαβιβάζουμε την αρ.πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 986/οικ.6561/21/04/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021.» και σας παραπέμπουμε στην αρ. πρωτ. 40586/E2/08-04-2022/ ΑΔΑ: ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ εγκύκλιό μας (επισυνάπτεται), σε ότι αφορά τη διαδικασία και την αποστολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά,…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση