Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε εφαρμογή της αρ. 156974/Δ2/02-12-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην έναρξη της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχ. έτος 2021-2022» (ΜΙS 5131867) και στην πρόσληψη εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνουγια την υλοποίηση του προγράμματος , ανακοινώνονται τα εξής:

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί (σημειώνονται με έντονα γράμματα) του αναρτημένου πίνακα κατάταξης  :

1)         οι δεκαεπτά πρώτοι (17) του κλάδου ΠΕ02,

2)         οι δεκαπέντε πρώτοι (15) του κλάδου ΠΕ03,

3)         οι τέσσερις πρώτοι (4) του κλάδου ΠΕ04.01,

4)         οι δυο πρώτοι (2)  του κλάδου ΠΕ04.02,

5)         οι δυο πρώτοι (2) του κλάδου ΠΕ06,

καλούνται όπως αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tedthe@dide-anatol.att.sch.gr και εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00΄π.μ.:

1) Υπεύθυνη Δήλωση (συν. υπόδειγμα 1) στην οποία θα αποδέχονται ή δεν θα αποδέχονται τον διορισμό τους ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίων στα Σ.Κ.Α.Ε.  αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Στην περίπτωση που δεν αποδεχτούν το διορισμό τους οφείλουν να αποστείλουν άμεσα τη δήλωση άρνησης προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία των προσλήψεων.

2) Υπεύθυνη Δήλωση Τοποθέτησης (συν. υπόδειγμα 2) κατά σειρά προτίμησης στα Σ.Κ.Α.Ε.  ή ομάδες Σ.Κ.Α.Ε. όπως έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής στο συνημμένο  πίνακα κατανομής ειδικοτήτων/ωρών.   

3) Υπεύθυνη Δήλωση (συν. Υπόδειγμα 3)

4) Συμπληρωμένο το  έντυπο « ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ» (συν. υπόδειγμα 4) .

6) Συμπληρωμένο το  έντυπο « ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥ» (συν. υπόδειγμα 5) .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η σειρά πρόσληψης των διδασκόντων για την ενισχυτική διδασκαλία ανά ειδικότητα και η τοποθέτησή τους ανά Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 126316/Δ2/6-10-2021 Υ.Α (ΦΕΚ τ. Β΄4710/12-10-21).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση