Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάχθηκαν στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής

        Κατόπιν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/15-07-2022 της υπ’  αριθ. 86595/Ε2/13-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΤ446ΜΤΛΗ-217) Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατάχθηκαν στις περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αν. Αττικής όπως παρουσιαστούν στα γραφεία της Διεύθυνσης από την Τρίτη 19-07-2022 έως και την Πέμπτη 21-07-2022  και ώρες 11.00-13.30…

Περισσότερα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση